HABERLER
PTT Tebligat Zarflar覺 襤le 襤lgili Uyard覺

 

Türkiye Barolar Birlii'nden tüm barolara yap覺lan uyar覺da " PTT Genel Müdürlüü, Posta ve Telgraf Dairesi Bakanl覺覺’ndan al覺nan 05.07.2012 günlü B.11.2.PTT.0.08.01.00 say覺l覺 yaz覺da özetle; tebli evraklar覺n覺n Tebligat Kanunu’nun Uygulanmas覺na Dair Yönetmeliin 79.maddesine uygun bir ekilde düzenlenerek postaya verilmesi ve adresin Adres Kay覺t Sisteminden al覺nd覺覺na dair erhin bilgisayar ç覺kt覺s覺 veya ortak bir ekil ve ifadeye sahip olacak ekilde Tebligat Kanunu’nun Uygulanmas覺na Dair Yönetmeliin 16.maddesinde de belirtildii üzere tebli zarf覺nda bulunmas覺, meydana gelmesi muhtemel suiistimal ve aksakl覺klar覺n önlenecei bildirilmektedir." denildi.

Tebligat zarflar覺n覺n daha önce de 2 renk eklinde uygulanmas覺 belirtilmesine ve adreslerin Adres Kay覺t Sisteminden al覺n覺p al覺nmad覺覺 belirtilmediinden bir çok hatalara sebebiyet verildii, PTT'ya yap覺lan ikayetlerin bir çuunun haks覺z olduunu belirten PTT Genel Müdürlüü bu konuda aa覺daki yaz覺y覺 TBB'ye gönderdi.
 
PTT taraf覺ndan Türkiye Baraolar Birlii'nbe gönderilen yaz覺n覺n tam metni " Bilindii üzere 6099 say覺l覺 Tebligat Kanunu ve Baz覺 Kanunlarda Deiiklik Yap覺lmas覺na Dair Kanun ile 7201 say覺l覺 Tebligat Kanununda yap覺lan önemli düzenlemelerden biri, muhatab覺n Adres Kay覺t Sisteminde yer alan adresinin bilinen en son adres olarak kabul edilerek bu adrese ç覺kar覺lan tebli evrak覺n覺n muhatab覺n adresten ayr覺lm覺 hatta hiç oturmam覺 olmas覺 hallerinde bile an覺lan Kanunun 21 inci maddesi uyar覺nca muhtara teslim edilmesidir.

Sözkonusu Kanun deiikliinin sal覺kl覺 bir ekilde uygulanabilmesini teminen tebligat覺 ç覺karan merciin muhatab覺n adresini Adres Kay覺t Sisteminden ald覺覺n覺 aç覺kça belirtmesi gerekmektedir. Nitekim, bu hususun önemine binaen 25.01.2012 tarih ve 28184 say覺l覺 Resmi Gazete'de yay覺nlanan Tebligat Kanununun Uygulanmas覺na Dair Yönetmeliin 79 uncu maddesinde Adres Kay覺t Sistemine göre düzenlenecek tebli zarf覺n覺n aç覺k mavi renkte bast覺r覺larak tebli memurunun dikkatinden kaçmamas覺n覺n salanmas覺 amaçlanm覺t覺r.

Adalet Bakanl覺覺 ve Hâkimler ve Savc覺lar Yüksek Kurulu, muhatap adresinin Adres Kay覺t Sisteminden al覺nd覺覺n覺n posta da覺t覺c覺s覺 taraf覺ndan tespit veya teyit edilemeyecei, bu hususta sorumluluun evrak覺 düzenleyen mercie ait olduu yönünde görü bildirmitir.

Bununla birlikte, uygulamada mavi zarf覺n kullan覺lmad覺覺 ve adresin Adres Kay覺t Sisteminden al覺nd覺覺n覺n farkl覺 ekil ve ifadelerle belirtildii görülmektedir. Kuruluumuz taraf覺ndan tebligat hizmetlerinde uyulmas覺 gereken usul ve esaslar覺 düzenleyen Tebligat 襤letme Esaslar覺n覺n "Tebli evrak覺mn bilinen en son adrese tebli edilmesi" bal覺kl覺 36 nc覺 maddesinin 3 üncü f覺kras覺nda, muhatab覺n adresinin Adres Kay覺t Sisteminden al覺nm覺 olduunun elle, kae basmak suretiyle veya zarf üzerinde matbu olarak aç覺kça belirtilmi olmas覺 hallerinde tereddüt edilmeksizin mevzuat覺n uygulanmas覺 gerektii, ayn覺 maddenin 4 üncü f覺kras覺nda ise uygulamada yaanacak aksakl覺klar覺n önlenmesini teminen sözkonusu erhin bulunmas覺n覺n mevzuat覺n uygulanmas覺 için yeterli art olduu belirtilmi, zarf覺n aç覺k mavi renkte olup olmamas覺n覺n mevzuat覺n uygulanmas覺na engel tekil etmemesi için gerekli tedbirler al覺nm覺t覺r.

Dier taraftan, adresin Adres Kay覺t Sisteminden al覺nd覺覺na dair ifadeler, bu erhin evrak üzerine yaz覺lma yöntemi, zarf rengi ve erhin bulunduu k覺sm覺n tebli evrak覺 ç覺karan merciler taraf覺ndan farkl覺 ekillerde düzenlenmesi nedeniyle birtak覺m aksakl覺klar yaand覺覺, sözkonusu erhin tebli evrak覺nda yer almas覺 gerekmesine ramen ön yüzü yerine sadece mazbataya yaz覺lmas覺 gibi nedenlerle 7201 say覺l覺 Tebligat Kanununun 21/2 inci maddesinin uygulanmamas覺ndan dolay覺 baz覺 da覺t覺c覺 personelimiz hakk覺nda Cumhuriyet Basavc覺l覺klar覺nca suç duyurusunda bulunulmaktad覺r.

Tebli evrak覺n覺n tebli evrak覺 ç覺karmaya yetkili merci taraf覺ndan eksiksiz bir ekilde düzenlenerek postaya verilmesi, gerek mevzuata uygunluk gerekse tebli hizmetinin aksamamas覺 yönünden büyük önem ta覺maktad覺r. Tebli evrak覺 üzerinde yer almas覺 gereken unsurlar覺n tam ve doru bir biçimde, da覺t覺c覺 personel taraf覺ndan kolayl覺kla görülebilecek ve herhangi bir tereddüte meydan vermeyecek ekilde evrak覺n ön yüzünde bulunmas覺 uygun mütalaa edilmektedir.

Bu konuda meydana gelmesi muhtemel suistimal ve aksakl覺klar覺n önlenmesi ile uygulamada yeknesakl覺覺n salanmas覺n覺 teminen; tebli evrak覺n覺n Tebligat Kanununun Uygulanmas覺na Dair Yönetmeliin 79 uncu maddesine uygun bir ekilde düzenlenerek postaya verilmesi ve adresin Adres Kay覺t Sisteminden al覺nd覺覺na dair erhin bilgisayar ç覺kt覺s覺 veya ortak bir ekil ve ifadeye sahip olacak ekilde Tebligat Kanununun Uygulanmas覺na Dair Yönetmeliin 16 nc覺 maddesinde de belirtildii üzere, evrak覺n ön yüzünde (tebli zarf覺nda) bulunmas覺 hususunda tekilat覺n覺z覺n bilgilendirilmesini arz ederiz.

襤likili haber : Tebligat Zarflar覺na Renk geldi

Haber : icrada.net

Kaynak : http://www.icrada.net/1170-2012-yili-icra-mudur-ve-yardimcilari-yaz-kararnamesi-acikl
Copyright 2012 , www.mustafaozturk.av.tr  - Mustafa 焂T鄄K, Tm Haklar Sakldr.

Website Tasarm ERKEN B尳G嵞AYAR