HABERLER
Adli tatil 1 Austos織ta balayacak

 

Anayasa Mahkemesi, 650 say覺l覺 Kanun Hükmünde Kararname'nin, adli tatilin 20 Temmuz'da balay覺p 31 Austos'ta sona ermesine ilikin hükümlerini iptal etti.

CHP, 650 say覺l覺 Adalet Bakanl覺覺n覺n Tekilat ve Görevleri Hakk覺nda Kanun Hükmünde Kararnamenin Deitirilerek Kabulü Hakk覺nda Kanun ile Baz覺 Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yap覺lmas覺na Dair Kanun Hükmünde Kararname'nin baz覺 hükümlerinin iptali ve yürürlüünün durdurulmas覺 istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açm覺t覺.

Davay覺 esastan görüen Anayasa Mahkemesi heyeti, KHK ile ilgili incelemesini, "KHK hükümlerinin, Yetki Kanunu kapsam覺nda olup olmad覺覺" ve "Anayasa'ya ayk覺r覺l覺k" durumu yönünden inceledi.

KHK'n覺n tümünün iptal istemini reddeden Yüksek Mahkeme heyeti, adli tatilin balang覺c覺n覺 1 Austos'tan 20 Temmuz'a çeken maddelerinde aralar覺nda bulunduu 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerini Yetki Kanunu kapsam覺na girmediinden iptal etti.

-襤ptal edilen hükümler-

Anayasa Mahkemesi, KHK'n覺n, adli tatilin 20 Temmuz'dan 31 Austos'a kadar yap覺laca覺na ilikin, "Bar覺ta Askeri Yüksek 襤dare Mahkemesi her y覺l 1 Eylül'de balamak üzere, 20 Temmuz'dan 31 Austos'a kadar çal覺maya ara verir" hükmünü içeren 2. maddesi ile "Uyumazl覺k Mahkemesi Hukuk ve Ceza bölümleri ile Genel Kurulu her y覺l 1 Eylül'de balamak üzere, 20 Temmuz'dan 31 Austos'a kadar çal覺maya ara verir" hükmünü içeren 3. maddesini iptal etti.

襤ptal edilen dier maddeler öyle:

-Dan覺tay'覺n karar organlar覺 aras覺na eklenen Bakanlar Kurulu ve Bakanl覺k Kurulu ibarelerini düzenleyen 4. maddesi,

-Dan覺tay'da görev alacak memurlarla ilgili düzenlemeler içeren 6. maddesi,

-Dan覺tay Bakanl覺k Kurulu'nun oluumu ve görevleriyle ilgili düzenlemeleri içeren 7. ve 8. maddesi,

-Dan覺tay dairelerinin 1 Eylül'de balamak üzere, 20 Temmuz'dan 31 Austos'a kadar çal覺maya ara vereceklerine ilikin 9. maddesi,

-Dan覺tay Bakanl覺k Kurulu'nun ad覺n覺n "Bakanlar Kurulu" olarak deitirilmesine ilikin 10. maddesi,

-Bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinin, her y覺l 1 Eylül'de balamak üzere, 20 Temmuz'dan 31 Austos'a kadar çal覺maya ara vereceklerine ilikin 11. maddesi,

-Adli ara vermeden yararlanmayan daire bakan ve üyeleri ile Cumhuriyet savc覺lar覺 ve tetkik hakimlerinin y覺l覺n dier dönemlerinde yol süresi dahil adli ara verme süresi kadar izin kullanabileceklerine ilikin 13. maddesi,

-Adalet müfettiliine atanmak için gereken 8 y覺l görev yapma art覺n覺 5 y覺la indiren 18. maddesi,

-Hakim ve savc覺lar覺n adli ara vermeden yararland覺r覺lmas覺n覺n esas olaca覺na ilikin 21. maddesi,

-Hakim ve savc覺lar覺n hak ve ödevi olan meslek içi eitimlerinin Hakimler ve Savc覺lar Yüksek Kurulunca yapt覺r覺laca覺na ilikin 22 maddesi,

-襤yeri Açma ve Çal覺ma Ruhsatlar覺na Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Deitirilerek Kabulüne Dair Kanun hükümlerinin Noterlik Kanununa göre kurulan noterlik dairelerine uygulanmayaca覺na ilikin 23. maddesi,

-Cezaevi eitim merkezlerine al覺nacak personelin hizmet öncesi eitim süresini 1 y覺ldan 5 aya indiren 24. maddesi ve hizmet öncesi eitime al覺nanlar覺n, eitim gördükleri süre içinde genel sal覺k sigortal覺s覺 say覺lacaklar覺na ilikin 25. maddesi.

Kaynak : http://www.hukukihaber.net/mesleki-hukuk/adli-tatil-1-agustosta-baslayacak-h25887.htm
Copyright 2012 , www.mustafaozturk.av.tr  - Mustafa 焂T鄄K, Tm Haklar Sakldr.

Website Tasarm ERKEN B尳G嵞AYAR