HABERLER
Ad soyad deitirme davalar覺, s羹resi ve yetkili mahkemeler

 

Kiinin Ad覺 ve Soyad覺 toplumdaki bireyleri birbirinden ay覺rmaya yarad覺覺 için, genel kural kiinin ad覺n覺 ve soyad覺n覺 istedii ekilde ve istedii zaman deitirememesidir. Fakat bu genel kural覺n s覺k覺 s覺k覺ya uygulanmas覺, gerek toplumda kar覺覺kl覺k dourmas覺, gerekse kiilik haklar覺na sayg覺s覺zl覺k olaca覺 için, Medeni Kanunumuz, baz覺 özel durumlar ve koullar dahilinde kiinin ad ve soyad覺n覺n deitirilmesine izin vermektedir.

Medeni Kanun’un izin verdii koullarda kiiler ;

 • Ad ve Soyad覺n覺 deitirebilecek
 • Yeni bir ad alabilecek, kulland覺覺 ada bakaca bir ekleme yapabilecek veya ç覺karabilecektir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus , ad ve soyad覺n deitirilmesi ile, ad ve soyad覺n düzeltilmesi davalar覺 aras覺ndaki farkt覺r. Ad ve soyad覺n deitirilmesi davas覺nda, kii tamamen yeni bir ad veya soyada kavuurken, düzeltme davas覺nda Örnein, kiinin asl覺nda Ahmet olmas覺 gereken ad覺 yanl覺l覺kla Ahmed olarak yaz覺ld覺覺ndan bahisle, dorusu olan Ahmet’e çevrilmesidir.

Ad ve Soyad覺n Deitirilmesinin artlar覺 Nelerdir

Ad ve Soyad覺n Deitirilmesi Aa覺daki artlara Bal覺d覺r

A.      Ad Soyad Deiiklii 襤çin Hakl覺 Bir Sebebin Varl覺覺

Medeni Kanun ad ve soyad deiiklii için “hakl覺 bir sebep” olmas覺 gerektiini belirtmi fakat hangi sebeplerin hakl覺 sebep olarak kabul edilmesi gerektiini belirtmemitir. Bu yüzden ad ve soyad deiiklii için dava açarken hakl覺 sebep olarak Nüfus Kanunu’nun 21. Maddesi ve Soyad覺 Kanunu’nun 3. Maddeleri göz önünde bulundurulacakt覺r. Bu maddeleri incelediimizde;

 • Milli kültüre,
 • Örf ve adetlere uygun olmayan,
 • Gülünç ve çirkin anlamlar覺 olan
 • Kiisel ilikilerde veya meslek ve sanat覺n icras覺nda yanl覺 anlamalar dourabilecek hususlar hakl覺 sebep olarak say覺lacakt覺r.

Yukar覺da say覺lanlar覺n d覺覺nda, özellikle ad (isim) deiiklii davalar覺 için uygulamada ayr覺ca kullan覺lan hakl覺 sebep ise, kiinin gerek sosyal, gerekse i çevresinde kimlikte yazan isimden bakaca bir isimle tan覺nmas覺, kimlikte yazan ismini sadece resmi ilemlerinde mecburiyet dolay覺s覺 ile kullanmas覺d覺r.

B.      Ad ve Soyad Deitirmek 襤çin Mahkemeye Bavuru Yap覺lmas覺

Medeni Kanun ve Nüfus Kanunu gereince ad ve soyad覺n deitirilmesini talep hakk覺 ad ve soyad覺n sahibine aittir. Talep hakk覺 olan kii bu bavuruyu bizzat kendisi yapabilecei gibi Avukat marifetiyle de yapabilir. Ad ve soyad deitirme davalar覺 sadece 1 defa aç覺labilecei için yap覺lacak bavurunun, haz覺rlanacak dilekçenin dikkatli yap覺lmas覺 gereklidir. Evli kad覺nlar, evlilik devam ettii sürece soyad覺 deitirme davas覺 açamazlar.

C.      Ad ve Soyad Deitirmek 襤çin Hangi Mahkemeye Bavurmak Gerekir

Ad覺n覺 veya soyad覺n覺 deitirmek isteyen kii, bizzat kendisi veya bir Avukat marifetiyle, yerleim yeri (ikametgah) Asliye Hukuk mahkemesine bir dilekçe ile bavuru yapar. Ad ve Soyad覺 deitirilmesi davas覺 görülürken;

 • Cumhuriyet Savc覺s覺
 • Nüfus Müdürü veya nüfus memuru haz覺r bulunur.
 • Ad ve soyad覺 deimesi kiisel durumlar覺 etkilemeyecektir. Kii erkek ise erkek, kad覺n ise kad覺n, bekar ise bekar olmaya devam edecektir.
 • Ad ve soyad deitiinde , Hakim, bu deiiklii yerel gazetede ilan ettirir ve nüfus müdürlüüne bildirir.
 • Kocan覺n soyad覺 deitiinde, evlilik birlii içerisindeki kad覺n覺n, küçük çocuklar覺n ve evlatl覺覺n soyad覺 da deiecektir.

D.      Ad覺n ve Soyad覺n Deimesine 襤tiraz Edilmesi

Ad veya soyad deiimi nedeniyle zarar gören kiiler var ise, bu deiikliin örenilmesinden itibaren 1 y覺l içerisinde ad ve soyad deiikliine dair karar覺n kald覺r覺lmas覺n覺 talep edebilir.

E.       襤sim Deitirme davas覺 için 2 adet tan覺k gereklidir.

 • Tan覺klar覺n ad soyad T.C kimlik no ve adreslerinin belirtilmesi gerekir.
 • Tan覺klardan en az bir tanesinin (aile d覺覺ndan)  i arkada覺 veya sosyal yaant覺s覺ndan arkada覺 olmas覺 faydal覺d覺r.

F.       襤sim Deitirme Dava Süresi :

 • Mahkeme younluuna göre 2-4 ay aras覺nda

G.     襤sim Deitirme 襤çin Vekaletname Ç覺kar覺rken Dikkat Edilecek Hususlar :

 • Vekaletname ç覺kar覺l覺rken (Nüfus davalar覺 açmaya, isim , soyisim deitirmek için dava açmaya) eklinde ibarenin MUTLAKA eklenmesi gereklidir.
Copyright 2012 , www.mustafaozturk.av.tr  - Mustafa 焂T鄄K, Tm Haklar Sakldr.

Website Tasarm ERKEN B尳G嵞AYAR