HABERLER
TRAF襤K KAZALARI VE TAZM襤NAT DAVALARI

 

Trafik Kazalar覺 ve Tazminat Davalar覺:

Ülkemizde artan nüfus ve yükselen hayat standartlar覺 sebebiyle trafikte kullan覺lan araç say覺s覺 ve kii ba覺na düen araç say覺s覺nda ciddi art覺lar olmu ve bu art覺 her geçen gün devam etmektedir. Ayr覺ca araç sürücülerine yeterli eitimin verilmeyii, denetimlerdeki aksakl覺klar, yollardan kaynaklanan kusurlar ve alkol gibi birçok sebepten ülkemizde her gün onlarca yaralamal覺 ve ölümlü trafik kazas覺 meydana gelmektedir. Meydana gelen bu kazalar sonucunda sadece insanlar覺n can覺 deil ayn覺 zamanda mali nitelikte de çok ciddi maddi zararlar meydana gelmektedir. 襤te burada, kazalar sonunda ortaya ç覺kan maddi – manevi zararlar覺n tazmini konusu gündeme gelmektedir.

Birçok vatanda覺m覺z覺n bu konuda yasalarca kendisine tan覺nan haklar覺 kullanmad覺覺 gibi birçounun da bu haklardan haberdar olmad覺覺n覺 üzülerek görmekteyiz. Bu sebeple hem konunun ayd覺nlat覺lmas覺 hem de yap覺lmas覺 gerekenler konusunda aa覺da baz覺 bilgiler verilmitir.


a) Ölümlü Trafik Kazalar覺: Ölümlü trafik kazalar覺 ülkemizde s覺kl覺kla yaanmaktad覺r. Bu kazlardan sonra kanun koyucu vefat eden ahs覺n yak覺nlar覺na baz覺 konularda tazminat hakk覺 vermitir. Bu tazminatlar覺, bata destekten yoksun kalma tazminat覺 olmak üzere cenaze ve defin gideri, vefat eden ahs覺n vefat覺na kadar yap覺lan tedavi ve dier masraflar, kazaya kar覺an arac覺n urad覺覺 hasar覺n maddi deeri gibi bal覺klar alt覺nda ifade edebiliriz. Bu k覺s覺mdaki zararlar maddi zarar olarak deerlendirilir ve maddi tazminat talebine konu edilebilir. Bu bal覺klar覺 biraz daha açacak olursak; 

Destekten Yoksun Kalma Tazminat覺: Kaza sonunda hayat覺n覺 kaybeden ahs覺n desteinden yoksun kalanlar覺n, akrabal覺k ba覺 aranmaks覺z覺n yoksun kald覺klar覺 bu destei maddi kar覺l覺k olarak talep edebilme hakk覺n覺 ifade eder. Anne, baba, çocuk ve kardeler gibi müteveffa ahs覺n çekirdek ailesinden olanlar bu zarar覺n tazmini talep edebilecekleri gibi, aralar覺nda hiçbir ba olmad覺覺 halde müteveffadan sal覺覺nda destek ald覺覺n覺 ispat edebilen 3. kiilerde bu tazminat覺 talep edebilirler.

Çocuk ölümlerinde destekten yoksun kalma tazminat覺: Kaza sonunda vefat eden küçük yataki çocuklar için de destekten yoksun kalma tazminat覺 talep edilebilir. Anne ve baba çocuun ileriki yalarda kendilerine destek olaca覺n覺 ileri sürerek tazminat talebinde bulunabilirler. Vefat eden çocuun ve desteini almas覺 muhtemel ahs覺lar覺n yalar覺 ve dier etkenler nazara al覺narak hesap edilecek tazminat hüküm alt覺na al覺nmaktad覺r.

Hastane ve Tedavi Giderleri: Kaza sonucunda hayat覺n覺 kaybeden ah覺s ölmeden önce tedavi görmü ve yak覺nlar覺 taraf覺ndan bakaca masraflar yap覺lm覺sa yap覺lan bu masraflar da maddi tazminat kapsam覺nda deerlendirilerek tazmini talep edilebilecektir.

Defin ve Cenaze Giderleri: Müteveffan覺n vefat覺 sebebiyle yap覺lan masraflarda yine maddi tazminat kapsam覺nda deerlendirilerek talep edilebilmektedir. Bu konuda defin giderleri, cenazenin bir yerden bir yere ta覺nmas覺 için gerekli zorunlu masraflar, kefen masraf覺, yemek giderleri vb. örnekler verebiliriz. Ancak uygulamada mahkemelerce 1.000 TL ila 2.000 TL gibi maktu miktarlar hüküm alt覺na al覺nmaktad覺r. Ancak müteveffan覺n yak覺nlar覺 yapt覺klar覺 masraf覺n daha fazla olduunu iddia ve ispat edebiliyorsa o bedelin hüküm alt覺na al覺nmas覺 gerekir.

Manevi Tazminat: Kaza sonras覺nda hayat覺n覺 kaybedenlerin yaad覺klar覺 elem ve 覺st覺rab覺n bir nebze olsun tatmini için yasa koyucu taraf覺ndan öngörülmü bir tazminat türüdür. Manevi tazminat bedelinin takdirini yasa koyucu münhas覺ran hâkime vermitir. Hâkim maddi tazminata hükmederken dosyaya ibraz edilen raporlar ve dier maddi verilerle hareket etmek zorunda iken, manevi tazminat konusunda hâkimi s覺n覺rlayan bir durum söz konusu deildir. Ancak bu durum hâkimin tamamen keyfi bir ekilde karar verebilecei anlam覺na da gelmemektedir. Hâkim taraflar覺n sosyo-ekonomik durumlar覺, kazan覺n ve vefat覺n kiiler üzerindeki etkisi gibi olgular覺 dikkate alarak hakkaniyete uygun bir tazminata hükmedecektir.

b) Yaralamal覺 Trafik Kazalar覺: Yaralamal覺 trafik kazalar覺nda ise durum biraz daha farkl覺d覺r. Burada kazadan etkilenen ah覺s yaam覺n覺 sürdürdüü için destekten yoksun kalma tazminat覺 yoktur. Bu sebeple uran覺lan zarardan birinci derecede etkilenen yaral覺 ah覺s, yapt覺覺 tedavi giderleri, hastane de evinde yatt覺覺 sürede çal覺amad覺覺 için mahrum kald覺覺 gelirlerin tazminini talep edebilir. Ayr覺ca kaza sonras覺 maruz kald覺覺 süreçteki elem ve 覺st覺rap için yine manevi tazminat talep edebilecektir.
Copyright 2012 , www.mustafaozturk.av.tr  - Mustafa 焂T鄄K, Tm Haklar Sakldr.

Website Tasarm ERKEN B尳G嵞AYAR